STATUT UNII WIELKOPOLAN

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Unia
Wielkopolan
po zmianach dokonanych podczas obrad XI Kongresu Unii Wielkopolan z dnia 14 stycznia 2022 roku

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i formy działania
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV. Struktura organizacyjna
V. Zasady organizacyjne
VI. Naczelne Organy Unii
VII. Koła Unii
VIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Unia Wielkopolan” – zwane
dalej Unią – jest dobrowolnym, samorządnym i samorozwijającym się ruchem
regionalnym.

§ 2.

Siedzibą organów naczelnych Unii jest
miasto Poznań.

§ 3.

Unia działa na podstawie przepisów ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu. Unia prowadzi działalność na zasadach określonych
ustawowo oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych.

§ 4.

Unia swoim działaniem obejmuje obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Unia może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Unia może być członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Unia opiera swoją działalność na
aktywności społecznej członków przy zachowaniu ich pełnej autonomii, może także
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich przedsięwzięć oraz zlecać
realizację określonych zadań osobom trzecim.

§ 7.

W celu realizacji swych statutowych zadań
Unia może powołać grupy działania, samorządne ośrodki komunikacji społecznej
lub inne podmioty w granicach dopuszczonych prawem.

§ 8.

Unia używa sztandaru, godła, odznak i
pieczęci wg reguł określonych przez władze naczelne Unii.

 

II. Cele i formy działania

§ 9.

Celem Unii jest:

 1. Reprezentowanie i obrona wspólnych
  interesów Wielkopolan.
 2. Ulepszanie jakości życia Wielkopolan
  przez zmianę relacji między społeczeństwem a państwem, tworzenie przyjaznego
  środowiska przyrodniczego, gospodarczego i społecznego.
 3. Popieranie i promocja inicjatyw,
  postaw i działań sprzyjających tworzeniu kultury jakości oraz rozwojowi
  jednostek i grup, dających możliwość wzrostu zamożności i satysfakcji
  mieszkańców Wielkopolski.

§ 10.

Do osiągnięcia tego celu Unia dąży przez:

1.     Rozwijanie wśród
Wielkopolan aktywnej postawy obywatelskiej i patriotyzmu regionalnego.

2.     Występowanie do
organów samorządowych i administracji rządowej z wnioskami dotyczącymi
realizacji takich wartości jak: poszanowanie tradycji, prawa i porządku,
gospodarność i przedsiębiorczość, rzetelność, uczciwość, dbałość o rodzinę,
region i ojczyznę.

3.     Propagowanie
działań na rzecz większej samodzielności regionów, wyposażonych w zagwarantowane
konstytucyjnie uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia zasad
budżetów.

4.     Nawiązywanie i
utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z osobami, organizacjami i władzami
publicznymi dla efektywnego wykorzystywania zasobów regionalnych.

5.     Propagowanie,
wspieranie i rozwijanie działalności skierowanej na rozwój Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, rozwój eksportu, wykorzystanie nowych technik i technologii,
tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie wzrostu zatrudnienia,
przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich.

6.     Pielęgnowanie i
rozwijanie oraz dokumentowanie regionalnej kultury społecznej i tradycji.

7.     Wspieranie
pozaszkolnej edukacji społeczno-kulturalnej młodzieży.

8.     Organizowanie,
inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej,
informacyjnej, wydawniczej, dobroczynnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu
, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz doradztwa
społeczno-prawnego.

8a.
Organizowanie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i
artystycznej dzieci i młodzieży.

9.       Doradztwo i pomoc
organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Unii.

10.    Prowadzenie
działalności integrującej członków Unii poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.

11.    Inne działania
sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkami Unii mogą być osoby, które
  złożyły deklarację członkowską, identyfikują się z celami i wartościami
  Unii , akceptują Statut Unii i opłacają składki członkowskie.
 2. Członkami Unii mogą być Wielkopolanie
  zamieszkujący poza granicami Polski. Członkostwo to wymaga zatwierdzenia
  przez Zarząd Naczelny.
 3. Osoby prawne mogą być jedynie
  członkami wspierającymi.

§ 12.

Członkowie Unii dzielą się na:
rzeczywistych, honorowych, wspierających.

§ 13.

Członków rzeczywistych i wspierających
przyjmuje Zarząd Koła Unii na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała w tej
sprawie zapada zwykłą większością głosów składu Zarządu.

§ 14.

 1. Członkiem rzeczywistym może być osoba
  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
  praw publicznych.
 2. Członek rzeczywisty ma prawo:
  2.1. uczestniczyć w zebraniach i
  • innych formach działania Unii,
  • 2.2. wybierać i może być wybieranym
   do władz Unii,
  • 2.3. korzystać z pomocy i poparcia
   Unii na zasadach określonych przez zarządy jednostek organizacyjnych,
  • 2.4. korzystać z poradnictwa i
   szkoleń Unii,
  • 2.5. korzystać z innych możliwości,
   jakie stwarza swoim członkom Unia,
  • 2.6. reprezentować Unię w
   poszczególnych przypadkach dla realizacji celów statutowych i
   programowych na mocy Uchwały Unii,
  • 2.7. posiadać kartę członkowską i
   nosić odznakę, którą wydaje Zarząd Naczelny Unii,
  • 2.8. podejmować inicjatywy, zgłaszać
   wnioski i projekty rozwiązań zmierzających do realizacji celów Unii.
 3. Członek rzeczywisty jest obowiązany
  przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Unii oraz
  terminowo regulować składkę członkowską.
 4. W przypadku zaległości w płatności
  składki członkowskiej za okres dłuższy niż jeden rok, Zarząd Naczelny może
  postanowić o zawieszeniu członkostwa w Unii danego członka rzeczywistego
  do dnia uregulowania przez niego całości zaległości w płatności składki
  członkowskiej.
 5. W trakcie zawieszenia członkostwa,
  członek rzeczywisty nie może wykonywać ani korzystać ze swoich praw o
  jakich mowa w §14 ust.2 Statutu.”

 

§ 15.

 1. Członkiem honorowym może być osoba
  szczególnie zasłużona , której Kongres Unii nadaje godność członka
  honorowego za zgodą kandydata i na wniosek Zarządu Naczelnego.
 2. Członek honorowy posiada prawa
  wymienione w § 14. ust. 2.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być
  instytucja, organizacja oraz osoba fizyczna zarówno w kraju jak i
  zagranicą, deklarująca pomoc Unii. Formę i rodzaj wspierania członkowie
  ustalają z Zarządem Naczelnym Unii.
 2. Członek wspierający ma prawo
  uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym, a ponadto korzystać z
  rekomendacji i gwarancji Unii w swojej działalności oraz posiadać
  świadectwo członkowskie i odznakę.

§ 17.

Jeżeli na danym terenie zamieszkania nie
ma Koła, organem właściwym do przyjęcia deklaracji członkowskiej jak i
rezygnacji z członkostwa jest Zarząd Naczelny Unii.

§ 18.

Skreślenie z listy członków Unii następuje
przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce
  Zarządu Koła
 2. Wykluczenie przez Zarząd Naczelny:
  • 2.1. Za działalność sprzeczną ze
   statutem oraz uchwałami Unii
  • 2.2. W przypadku utraty praw
   obywatelskich stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadu.
 3. Śmierć członka lub utratę osobowości
  prawnej przez członka wspierającego.

§ 19.

Od uchwały Zarządu Naczelnego w
przedmiocie wykluczenia z powodów określonych w pkt. 2.1 § 18. statutu
członkowi przysługuje odwołanie do Kongresu Unii w terminie 30 dni od jej
doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie, za pośrednictwem Prezydenta Unii.
Do rozstrzygnięcia odwołania przez najbliższy Kongres Unii członkostwo
wykluczonego jest zawieszone. Uchwała Kongresu Unii w przedmiocie odwołania
jest ostateczna.

§ 20.

Unia łączy ludzi o różnych
światopoglądach. Uczestnictwo w Unii nie wyklucza przynależności do
stowarzyszeń i innych organizacji, o ile ich program nie stoi w sprzeczności z
celami i zadaniami Unii.

§ 21.

Cele zawarte w Deklaracji programowej
stanowią podstawy ideowe dla członków Unii, które nie mogą być przez nich
podważane.

§ 22.

Obowiązkiem członków rzeczywistych,
wspierających i honorowych jest lojalność i solidarność wobec Unii i jej
członków. Zabronione są działania zmierzające do rozbijania struktury Unii i
działania na jej szkodę.

 

IV. Struktura organizacyjna

§ 23.

Koło jest podstawową jednostką Unii i może
być utworzone wszędzie tam, gdzie działa, co najmniej 5 członków, którzy konstytuują
się zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Dla utworzenia Koła
konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia przez członków Koła i dokonanie
wyboru Zarządu Koła. Fakt powołania Koła potwierdzany jest wpisem do rejestru
Kół Unii prowadzonego przez Zarząd Naczelny.

§24

 1. Organami Unii są :
  • 1.1. Na poziomie regionalnym –
   organy naczelne:
   – Kongres Unii
   – Zarząd Naczelny
   – Komisja Rewizyjna
  • 1.2. Na poziomie lokalnym – organy
   Koła:
   – Zebranie Koła
   – Zarząd Koła
 2. Kadencja organów Unii trwa 4 lata.

V. Zasady organizacyjne

§ 25.

 1. Zarząd Naczelny lub 1/3 liczby
  delegatów zebranych podczas kongresu mogą wnieść o zmianę statutu Unii. O
  potrzebie takiej zmiany i samej zmianie decydują głosy większości
  zebranych.
 2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Unii,
  wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności 2/3 liczby
  delegatów kongresu w pierwszym terminie – w drugim terminie wymóg
  obecności 2/3 liczby delegatów nie obowiązuje.

 

§ 26.

Dla dokonania wyboru składu osobowego
organów Unii wymagana jest obecność, co najmniej 50% osób uprawnionych do
głosowania.

 1. Wybory organizowane są przy
  nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez
  uprawnionych uczestników Kongresu.
 2. Głosowanie jest tajne, jednakże
  Kongres może postanowić o przeprowadzeniu jawnego głosowania.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów,
  którzy uzyskali największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę
  ważnych oddanych głosów.
 4. W razie zmniejszenia się składu władz
  Unii w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w
  drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu,
  którego skład uległ zmianie, zapewniając uprzednią reprezentację. W tym
  trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 5. W przypadku ustąpienia przez
  Prezydenta w toku kadencji, niemożności pełnienia przez niego funkcji na
  skutek choroby lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo
  umyślne – Zarząd Naczelny jest zobowiązany przed upływem 3 miesięcy zwołać
  Kongres Unii, który dokonuje wyboru nowego Prezydenta Unii.

§ 27.

 1. Uchwały organów Unii mogą być
  powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają
  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do
  głosowania chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej, z tym,
  że uchwały Kongresu w drugim terminie podejmowane są bez względu na liczbę
  obecnych.
 2. Przed podjęciem ważnych dla członków
  Unii decyzji i uchwał Organy Unii z wyłączeniem Kongresu, zobowiązane są
  do przeprowadzenia konsultacji i uzyskania pozytywnej opinii Rady Unii
  oraz zgody Prezydenta Unii.

§ 28.

Członkowie ustępujących władz posiadają
bierne prawo wyborcze odpowiednio w wyborach do władz Unii, chyba że zostali
wybrani delegatami na Kongres.

§ 29.

Ogólną liczbę delegatów na Kongres Unii
oraz podział mandatów pomiędzy Koła określa Zarząd Naczelny w drodze uchwały,
nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji.

 1. Mandat delegata na Kongres Unii zachowuje
  ważność przez okres kadencji.
 2. Mandat delegata na Kongres Unii
  wygasa przed upływem kadencji wskutek:
  • 2.1. złożenia mandatu,
  • 2.2. skreślenie z listy członków na
   podstawie § 18.,
  • 2.3. odwołania delegata przez Koło,
   które dokonało wyboru.

 

VI. Naczelne Organy Unii

Kongres Unii

§ 30.

Kongres Unii jest najwyższym organem
koordynującym działalność Stowarzyszenia, który ustala strategię rozwoju Unii
oraz sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich organów Unii.

§ 31.

 1. W Kongresie Unii udział biorą z
  głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach Kół, w proporcji minimum
  jeden delegat na dziesięciu członków Unii w danym Kole. Większą ilość
  członków reprezentujących poszczególne Koła może w drodze uchwały
  zaproponować Zarządu Naczelny.
 2. W Kongresie Unii udział biorą z
  głosem doradczym:
  • 2.1. Członkowie władz naczelnych, o
   ile nie zostali wybrani delegatami
  • 2.2. Członkowie wspierający bądź
   przedstawiciele członków wspierających
  • 2.3. Osoby zaproszone przez Zarząd
   Naczelny.

§ 32.

Kongres Unii zbiera się, co najmniej raz w
ciągu kadencji. Zarząd Naczelny zawiadamia delegatów o jego terminie i porządku
obrad, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.

§ 33.

 1. Do kompetencji Kongresu Unii należy w
  szczególności:
  • 1.1. uchwalanie programu działania
   Unii,
  • 1.2. rozpatrywanie i przyjmowanie
   sprawozdań z działalności władz naczelnych Unii oraz udzielanie
   absolutorium Zarządowi Naczelnemu,
  • 1.3. uchwalanie zmian w statucie,
  • 1.4. wybór i odwołanie Prezydenta
   Unii oraz Wiceprezydenta,
  • 1.5. wybór i odwołanie Komisji
   Rewizyjnej,
  • 1.6. rozpatrywanie odwołań od
   decyzji i uchwał organów Unii,
  • 1.7. rozpatrywanie skarg na
   działalność Zarządu Naczelnego,
  • 1.8. nadanie godności członka
   honorowego Unii,
  • 1.9. uchwalenie wielkości składki
   członkowskiej na okres kadencji,
  • 1.10. podjęcie uchwały w sprawie
   rozwiązania Unii.

Zarząd Naczelny

§ 34.

Zarząd Naczelny jest organem wykonującym
funkcje o charakterze strategicznym, zarządczym i decyzyjnym w stosunku do
całego stowarzyszenia w okresie między Kongresami. Posiada uprawnienia
stanowiące w sprawach określonych niniejszym Statutem.

 

§ 35.

 1. Do kompetencji Zarządu Naczelnego
  Unii należy:
  • 1.1. tworzenie rocznych planów działania
   i przedsięwzięć Unii,
  • 1.2. opracowanie i realizowanie
   planów finansowych Unii,
  • 1.3 opracowanie zasad dotyczących
   pobierania składek członkowskich oraz podejmowania działalności
   gospodarczej,
  • 1.4. podejmowanie uchwał w sprawie
   powoływania przez Unię podmiotów wymienionych w §7.,
  • 1.5. przyjmowanie i skreślanie
   członków w trybie przewidzianym w statucie,
  • 1.6. czuwanie nad wykonaniem uchwał
   Kongresu Unii,
  • 1.7. obrona i reprezentowanie
   interesów Unii w urzędach i sądach, oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw,
  • 1.8. zwoływanie Kongresu Unii i
   ustalanie sposobu wyboru delegatów,
  • 1.9. ustalanie zasad pracy Unii i
   realizacji uchwał organów Unii,
  • 1.10. rejestracja Kół Unii,
  • 1.11. inicjowanie i wspieranie
   animacji społeczno-kulturalnej, przedsiębiorczości, samorządności Kół w
   Unii,
  • 1.12. prowadzenie bezpośredniej lub
   organizacyjnie wyodrębnionej działalności usługowej i gospodarczej Unii,
  • 1.13. projektowanie i
   administrowanie programami finansowymi ze źródeł zewnętrznych,
  • 1.14. określanie zasad organizacji i
   funkcjonowanie agend, biur i komórek funkcyjnych Unii,
  • 1.15. przyjęcie Uchwał w sprawie
   propozycji Rady Unii.,
 2. Wykonywanie innych działań i
  czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Unii.

§ 36.

 1. Zarząd Naczelny Unii składa się z:
  Prezydenta, siedmiu Wiceprezydentów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika
  Generalnego.
 2. Prezydent Unii powołuje Sekretarza
  Generalnego i Skarbnika Generalnego.
  Pozostałych członków składu Zarządu Naczelnego wybierają delegaci
  Kongresu.
 3. Szczegółowe zasady wyboru władz
  naczelnych określa regulamin przyjęty przez Kongres Unii.

§ 37.

 1. Posiedzenie Zarządu Naczelnego
  zwołuje Prezydent Unii z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu
  Naczelnego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dopuszczalne jest
  zawiadomienie członków Zarządu w formie pisemnej lub ustnej.
 2. Skarbnik Generalny zarządza finansami
  i majątkiem Unii.
 3. Sekretarz Generalny kieruje bieżącą
  pracą organizacyjną Unii i Biurem Unii.
 4. Szczegółowy zakres działania i tryb
  pracy Zarządu Naczelnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 1. Decyzje Zarządu Naczelnego zapadają
  zwykłą większością głosów .W sytuacji, kiedy jest równa ilość głosów za i
  przeciw ,decyduje głos Prezydenta.
 2. W posiedzeniu Zarządu Naczelnego
  uczestniczy z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 38.

 1. Zarząd Naczelny Unii kieruje bieżącą
  działalnością stowarzyszenia oraz ustala politykę Unii i współdziałanie z
  Radą Unii.

Rada Unii

§ 39.

 1. Możliwe jest utworzenie
  Rady Unii Wielkopolan. Rada Unii składa się z Przewodniczących Kół Unii
  Wielkopolan i jest gremium doradczym.
 2. Radą Unii kieruje Przewodniczący Rady
  Unii wybrany spośród Przewodniczących Kół na okres czterech lat.
 3. Przewodniczący Rady Unii (lub w jego
  zastępstwie wiceprzewodniczący przez niego wskazany) zwołuje posiedzenie
  Rady Unii z własnej inicjatywy co najmniej raz na 6 miesięcy lub w
  terminie 14 dni na wniosek :
  • Prezydenta Unii Wielkopolan,
  • 1/3 członków Rady Unii.
 4. Do kompetencji Rady Unii należy:
  • opiniowanie kierunków działania Unii
   Wielkopolan,
  • rozpatrywanie spraw przedstawionych
   przez Zarząd Naczelny i członków Unii Wielkopolan,
  • wyrażanie opinii w zakresie
   powoływania lub rozwiązywania Kół Unii,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach
   będących przedmiotem zainteresowania Unii.

5.     Ponieważ
utworzenie Rady Unii Wielkopolan jest fakultatywne to ilekroć w zapisach
Statutu mowa o Radzie Unii Wielkopolan to regulacje te znajdą zastosowanie
jedynie w przypadku utworzenia Rady Unii Wielkopolan.”

Komisja Rewizyjna

§ 40.

 1. Do zakresu działania Komisji
  Rewizyjnej Unii należy:
  • 1.1. Stała kontrola działalności
   Unii, a w szczególności jej gospodarki finansowej
  • 1.2. Przedstawienie organom Unii uwag
   i wniosków wynikających z kontroli
  • 1.3. Składanie sprawozdań ze swojej
   działalności na Kongresie Unii
  • 1.4. Występowanie na Kongresie Unii
   z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Unii
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Unii nie
  może być członek innych organów Unii.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3
  członków wybranych przez Kongres. Osoby wybrane do składu Komisji
  rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu komisji wybierają spośród swojego
  grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

 

 

§ 41.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Unii.

§ 42.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Szczegółowy zakres, tryb i zasady
  działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję
  Rewizyjną.

§ 43.

Każdy członek Unii ma prawo wglądu do
protokołów Komisji Rewizyjnej. Sposób udostępniania protokołów określa jej regulamin.

Prezydent Unii

§ 44.

 1. Prezydent Unii uprawniony jest do
  składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia.
 2. Kieruje i organizuje pracę Zarządu
  Naczelnego.
 3. Powołuje i odwołuje spośród członków
  Unii Sekretarza Generalnego i Skarbnika Generalnego.
 4. Posiada głos decydujący, w razie
  głosowania w Zarządzie Naczelnym , w którym jest równa ilość głosów za i
  przeciw.
 5. Składa wniosek o zwołanie Rady Unii.

Przyjmuje i przedstawia Kongresowi Unii
rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu Naczelnego o skreśleniu członków.

VII. Koła Unii

§ 45.

Zebranie Koła jest organem Unii zajmującym
się wspólnym rodzajem działań członków. Koło odbywa spotkania nie rzadziej jak
raz na kwartał.

§ 46.

 1. 1. Do kompetencji zebrania Koła
  należy:
  • 1.1. ustalanie planu działania Koła,
  • 1.2. rozpatrywanie i przyjmowanie
   sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz podejmowania uchwał w tym
   przedmiocie,
  • 1.3. wybór Zarządu Koła w tym
   Przewodniczącego,
  • 1.4. wybór delegatów na Kongres
   Unii.

 

§ 47.

Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością
członków Koła.

§ 48.

 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  • 1.1. reprezentowanie Koła na
   zewnątrz
  • 1.2. prowadzenie działalności
   usługowej i gospodarczej w imieniu Unii stosownie do udzielonego przez
   Zarząd Naczelny pełnomocnictwa
  • 1.3. przyjmowanie i skreślanie
   członków Unii
  • 1.4. wspieranie oraz inicjowanie
   przedsięwzięć społecznie doniosłych i użytecznych.
 2. Skład ilościowy Zarządu Koła określa
  zebranie Koła.

§ 49.

Posiedzenie Zarządu Koła zwołuje
Przewodniczący nie rzadziej niż raz w miesiącu.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 50.

 1. Majątek Unii stanowią nieruchomości,
  ruchomości i fundusze Unii.
 2. Majątek Unii powstaje ze składek
  członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności,
  dochodów z majątku Unii, ofiarności publicznej, dotacji z budżetu państwa
  i budżetów samorządowych oraz innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.

§ 51.

Unia może prowadzić działalność
gospodarczą przez utworzenie spółki prawa handlowego na zasadach ogólnych, z
tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów
statutowych Unii.

§ 52.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
Unii ustala Zarząd Naczelny na podstawie obowiązujących w tej sprawie przepisów
prawa.

§ 53.

 1. Dla ważności oświadczeń woli w
  zakresie prawa i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch
  osób:
  • Prezydenta i Wiceprezydenta
  • Prezydenta i Skarbnika
  • Wiceprezydenta i Skarbnika

 

§ 54.

 1. Unia rozwiązuje się na podstawie
  uchwały Kongresu lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach
  prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii
  Kongres określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Unii.
 3. W sprawach nie uregulowanych
  niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia
  1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z
  poźn. zmianami).

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90