STATUT UNII WIELKOPOLAN

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i formy działania
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV. Struktura organizacyjna
V. Zasady organizacyjne
VI. Naczelne Organy Unii
VII. Koła Unii
VIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Unia Wielkopolan” – zwane dalej Unią – jest dobrowolnym, samorządnym i samorozwijającym się ruchem regionalnym.

§ 2.

Siedzibą organów naczelnych Unii jest miasto Poznań.

§ 3.

Unia działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Unia prowadzi działalność na zasadach określonych ustawowo oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych.

§ 4.

Unia swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Unia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Unia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Unia opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków przy zachowaniu ich pełnej autonomii, może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich przedsięwzięć oraz zlecać realizację określonych zadań osobom trzecim.

§ 7.

W celu realizacji swych statutowych zadań Unia może powołać grupy działania, samorządne ośrodki komunikacji społecznej lub inne podmioty w granicach dopuszczonych prawem.

§ 8.

Unia używa sztandaru, godła, odznak i pieczęci wg reguł określonych przez władze naczelne Unii.

II. Cele i formy działania

§ 9.

Celem Unii jest:

 1. Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Wielkopolan.
 2. Ulepszanie jakości życia Wielkopolan przez zmianę relacji między społeczeństwem a państwem, tworzenie przyjaznego środowiska przyrodniczego, gospodarczego i społecznego.
 3. Popieranie i promocja inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu kultury jakości oraz rozwojowi jednostek i grup, dających możliwość wzrostu zamożności i satysfakcji mieszkańców Wielkopolski.

§ 10.

Do osiągnięcia tego celu Unia dąży przez:

 1. Rozwijanie wśród Wielkopolan aktywnej postawy obywatelskiej i patriotyzmu regionalnego.
 2. Występowanie do organów samorządowych i administracji rządowej z wnioskami dotyczącymi realizacji takich wartości jak: poszanowanie tradycji, prawa i porządku, gospodarność i przedsiębiorczość, rzetelność, uczciwość, dbałość o rodzinę, region i ojczyznę.
 3. Propagowanie działań na rzecz większej samodzielności regionów, wyposażonych w zagwarantowane konstytucyjnie uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia zasad budżetów.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z osobami, organizacjami i władzami publicznymi dla efektywnego wykorzystywania zasobów regionalnych.
 5. Propagowanie, wspieranie i rozwijanie działalności skierowanej na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rozwój eksportu, wykorzystanie nowych technik i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie wzrostu zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich.
 6. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie regionalnej kultury społecznej i tradycji.
 7. Wspieranie pozaszkolnej edukacji społeczno-kulturalnej młodzieży.
 8. Organizowanie, inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, informacyjnej, wydawniczej, dobroczynnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu , ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz doradztwa społeczno-prawnego.
 9. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Unii.
 10. Prowadzenie działalności integrującej członków Unii poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 11. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkami Unii mogą być osoby, które złożyły deklarację członkowską, identyfikują się z celami i wartościami Unii , akceptują Statut Unii i opłacają składki członkowskie.
 2. Członkami Unii mogą być Wielkopolanie zamieszkujący poza granicami Polski. Członkostwo to wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Naczelny.
 3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 12.

Członkowie Unii dzielą się na: rzeczywistych, honorowych, wspierających.

§ 13.

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Koła Unii na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów składu Zarządu.

§ 14.

 1. Członkiem rzeczywistym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członek rzeczywisty ma prawo:
  • 2.1. uczestniczyć w zebraniach i innych formach działania Unii,
  • 2.2. wybierać i może być wybieranym do władz Unii,
  • 2.3. korzystać z pomocy i poparcia Unii na zasadach określonych przez zarządy jednostek organizacyjnych,
  • 2.4. korzystać z poradnictwa i szkoleń Unii,
  • 2.5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Unia,
  • 2.6. reprezentować Unię w poszczególnych przypadkach dla realizacji celów statutowych i programowych na mocy Uchwały Unii,
  • 2.7. posiadać kartę członkowską i nosić odznakę, którą wydaje Zarząd Naczelny Unii,
  • 2.8. podejmować inicjatywy, zgłaszać wnioski i projekty rozwiązań zmierzających do realizacji celów Unii.
 3. Członek rzeczywisty jest obowiązany przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Unii oraz terminowo regulować składkę członkowską.

§ 15.

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona , której Kongres Unii nadaje godność członka honorowego za zgodą kandydata i na wniosek Zarządu Naczelnego.
 2. Członek honorowy posiada prawa wymienione w § 14. ust. 2.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być instytucja, organizacja oraz osoba fizyczna zarówno w kraju jak i zagranicą, deklarująca pomoc Unii. Formę i rodzaj wspierania członkowie ustalają z Zarządem Naczelnym Unii.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym, a ponadto korzystać z rekomendacji i gwarancji Unii w swojej działalności oraz posiadać świadectwo członkowskie i odznakę.

§ 17.

Jeżeli na danym terenie zamieszkania nie ma Koła, organem właściwym do przyjęcia deklaracji członkowskiej jak i rezygnacji z członkostwa jest Zarząd Naczelny Unii.

§ 18.

Skreślenie z listy członków Unii następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Koła
 2. Wykluczenie przez Zarząd Naczelny:
  • 2.1. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Unii
  • 2.2. W przypadku utraty praw obywatelskich stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadu.
 3. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 19.

Od uchwały Zarządu Naczelnego w przedmiocie wykluczenia z powodów określonych w pkt. 2.1 § 18. statutu członkowi przysługuje odwołanie do Kongresu Unii w terminie 30 dni od jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie, za pośrednictwem Prezydenta Unii. Do rozstrzygnięcia odwołania przez najbliższy Kongres Unii członkostwo wykluczonego jest zawieszone. Uchwała Kongresu Unii w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§ 20.

Unia łączy ludzi o różnych światopoglądach. Uczestnictwo w Unii nie wyklucza przynależności do stowarzyszeń i innych organizacji, o ile ich program nie stoi w sprzeczności z celami i zadaniami Unii.

§ 21.

Cele zawarte w Deklaracji programowej stanowią podstawy ideowe dla członków Unii, które nie mogą być przez nich podważane.

§ 22.

Obowiązkiem członków rzeczywistych, wspierających i honorowych jest lojalność i solidarność wobec Unii i jej członków. Zabronione są działania zmierzające do rozbijania struktury Unii i działania na jej szkodę.

IV. Struktura organizacyjna

§ 23.

Koło jest podstawową jednostką Unii i może być utworzone wszędzie tam, gdzie działa, co najmniej 5 członków, którzy konstytuują się zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Dla utworzenia Koła konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia przez członków Koła i dokonanie wyboru Zarządu Koła. Fakt powołania Koła potwierdzany jest wpisem do rejestru Kół Unii prowadzonego przez Zarząd Naczelny.

§ 24.

 1. Organami Unii są :
  • 1.1. Na poziomie regionalnym – organy naczelne:
   – Kongres Unii
   Zarząd Naczelny
   Rada Unii
   Komisja Rewizyjna
  • 1.2. Na poziomie lokalnym – organy Koła:
   Zebranie Koła
   Zarząd Koła
 2. Kadencja organów Unii trwa 4 lata, za wyjątkiem Rady Unii, której kadencja trwa 2 lata.

V. Zasady organizacyjne

§ 25.

 1. Zarząd Naczelny lub 1/3 liczby delegatów zabranych podczas kongresu mogą wnieść o zmianę statutu Unii. O potrzebie takiej zmiany i samej zmianie decydują głosy większości zebranych.
 2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Unii, wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności 2/3 liczby delegatów kongresu w pierwszym terminie – w drugim terminie wymóg obecności 2/3 liczby delegatów nie obowiązuje.

§ 26.

Dla dokonania wyboru składu osobowego organów Unii wymagana jest obecność, co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.

 1. Wybory organizowane są przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Kongresu.
 2. Głosowanie jest tajne, jednakże Kongres może postanowić o przeprowadzeniu jawnego głosowania.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę ważnych oddanych głosów.
 4. W razie zmniejszenia się składu władz Unii w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmianie, zapewniając uprzednią reprezentację. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 5. W przypadku ustąpienia przez Prezydenta w toku kadencji, niemożności pełnienia przez niego funkcji na skutek choroby lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne – Zarząd Naczelny jest zobowiązany przed upływem 3 miesięcy zwołać Kongres Unii, który dokonuje wyboru nowego Prezydenta Unii.

§ 27.

 1. Uchwały organów Unii mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej, z tym, że uchwały Kongresu w drugim terminie podejmowane są bez względu na liczbę obecnych.
 2. Przed podjęciem ważnych dla członków Unii decyzji i uchwał Organy Unii z wyłączeniem Kongresu, zobowiązane są do przeprowadzenia konsultacji i uzyskania pozytywnej opinii Rady Unii oraz zgody Prezydenta Unii.

§ 28.

Członkowie ustępujących władz posiadają bierne prawo wyborcze odpowiednio w wyborach do władz Unii, chyba że zostali wybrani delegatami na Kongres.

§ 29.

Ogólną liczbę delegatów na Kongres Unii oraz podział mandatów pomiędzy Koła określa Zarząd Naczelny w drodze uchwały, nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji.

 1. Mandat delegata na Kongres Unii zachowuje ważność przez okres kadencji.
 2. Mandat delegata na Kongres Unii wygasa przed upływem kadencji wskutek:
  • 2.1. złożenia mandatu,
  • 2.2. skreślenie z listy członków na podstawie § 18.,
  • 2.3. odwołania delegata przez Koło, które dokonało wyboru.

VI. Naczelne Organy Unii

Kongres Unii

§ 30.

Kongres Unii jest najwyższym organem koordynującym działalność Stowarzyszenia, który ustala strategię rozwoju Unii oraz sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich organów Unii.

§ 31.

 1. W Kongresie Unii udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach Kół, w proporcji minimum jeden delegat na dziesięciu członków Unii w danym Kole. Większą ilość członków reprezentujących poszczególne Koła może w drodze uchwały zaproponować Zarządu Naczelny.
 2. W Kongresie Unii udział biorą z głosem doradczym:
  • 2.1. Członkowie władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami
  • 2.2. Członkowie wspierający bądź przedstawiciele członków wspierających
  • 2.3. Osoby zaproszone przez Zarząd Naczelny.

§ 32.

Kongres Unii zbiera się, co najmniej raz w ciągu kadencji. Zarząd Naczelny zawiadamia delegatów o jego terminie i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.

§ 33.

 1. Do kompetencji Kongresu Unii należy w szczególności:
  • 1.1. uchwalanie programu działania Unii,
  • 1.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz naczelnych Unii oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Naczelnemu,
  • 1.3. uchwalanie zmian w statucie,
  • 1.4. wybór i odwołanie Prezydenta Unii oraz Wiceprezydenta,
  • 1.5. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
  • 1.6. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał organów Unii,
  • 1.7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Naczelnego,
  • 1.8. nadanie godności członka honorowego Unii,
  • 1.9. uchwalenie wielkości składki członkowskiej na okres kadencji,
  • 1.10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Unii.

Zarząd Naczelny

§ 34.

Zarząd Naczelny jest organem wykonującym funkcje o charakterze strategicznym, zarządczym i decyzyjnym w stosunku do całego stowarzyszenia w okresie między Kongresami. Posiada uprawnienia stanowiące w sprawach określonych niniejszym Statutem.

§ 35.

 1. Do kompetencji Zarządu Naczelnego Unii należy:
  • 1.1. tworzenie rocznych planów działania i przedsięwzięć Unii,
  • 1.2. opracowanie i realizowanie planów finansowych Unii,
  • 1.3 opracowanie zasad dotyczących pobierania składek członkowskich oraz podejmowania działalności gospodarczej,
  • 1.4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Unię podmiotów wymienionych w §7.,
  • 1.5. przyjmowanie i skreślanie członków w trybie przewidzianym w statucie,
  • 1.6. czuwanie nad wykonaniem uchwał Kongresu Unii,
  • 1.7. obrona i reprezentowanie interesów Unii w urzędach i sądach, oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw,
  • 1.8. zwoływanie Kongresu Unii i ustalanie sposobu wyboru delegatów,
  • 1.9. ustalanie zasad pracy Unii i realizacji uchwał organów Unii,
  • 1.10. rejestracja Kół Unii,
  • 1.11. inicjowanie i wspieranie animacji społeczno-kulturalnej, przedsiębiorczości, samorządności Kół w Unii,
  • 1.12. prowadzenie bezpośredniej lub organizacyjnie wyodrębnionej działalności usługowej i gospodarczej Unii,
  • 1.13. projektowanie i administrowanie programami finansowymi ze źródeł zewnętrznych,
  • 1.14. określanie zasad organizacji i funkcjonowanie agend, biur i komórek funkcyjnych Unii,
  • 1.15. przyjęcie Uchwał w sprawie propozycji Rady Unii.,
 2. Wykonywanie innych działań i czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Unii.

§ 36.

 1. Zarząd Naczelny Unii składa się z:
  Prezydenta, trzech Wiceprezydentów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika Generalnego, członka Zarządu – Przewodniczącego Rady Unii Wielkopolan.
 2. Prezydent Unii powołuje Sekretarza Generalnego i Skarbnika Generalnego.
  Pozostałych członków składu Zarządu Naczelnego wybierają delegaci Kongresu.
 3. Przewodniczący Rady Unii jest wybierany spośród Przewodniczących Kół.
 4. Szczegółowe zasady wyboru władz naczelnych określa regulamin przyjęty przez Kongres Unii.

§ 37.

 1. Posiedzenie Zarządu Naczelnego zwołuje Prezydent Unii z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Naczelnego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dopuszczalne jest zawiadomienie członków Zarządu w formie pisemnej lub ustnej.
 2. Skarbnik Generalny zarządza finansami i majątkiem Unii.
 3. Sekretarz Generalny kieruje bieżącą pracą organizacyjną Unii i Biurem Unii.
 4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Zarządu Naczelnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Decyzje Zarządu Naczelnego zapadają zwykłą większością głosów .W sytuacji, kiedy jest równa ilość głosów za i przeciw ,decyduje głos Prezydenta.
 6. W posiedzeniu Zarządu Naczelnego uczestniczy z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 38.

 1. Zarząd Naczelny Unii kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia oraz ustala politykę Unii i współdziałanie z Radą Unii.

Rada Unii

§ 39.

 1. Rada Unii Wielkopolan jest organem doradczym oraz opiniującym i składa się z Przewodniczących Kół Unii Wielkopolan.
 2. Radą Unii kieruje Przewodniczący wybrany spośród Przewodniczących Kół na okres dwóch lat.
 3. Przewodniczący Rady Unii (lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący przez niego wskazany) zwołuje posiedzenie Rady Unii z własnej inicjatywy co najmniej raz na 6 miesięcy lub w terminie 14 dni na wniosek :
  • Prezydenta Unii Wielkopolan,
  • 1/3 członków Rady Unii.
 4. Do kompetencji Rady Unii należy:
  • opiniowanie kierunków działania Unii Wielkopolan,
  • rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Zarząd Naczelny i członków Unii Wielkopolan,
  • wyrażanie opinii w zakresie powoływania lub rozwiązywania Kół Unii,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Unii.

Komisja Rewizyjna

§ 40.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Unii należy:
  • 1.1. Stała kontrola działalności Unii, a w szczególności jej gospodarki finansowej
  • 1.2. Przedstawienie organom Unii uwag i wniosków wynikających z kontroli
  • 1.3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Kongresie Unii
  • 1.4. Występowanie na Kongresie Unii z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Unii
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Unii nie może być członek innych organów Unii.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Kongres. Osoby wybrane do składu Komisji rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu komisji wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 41.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Unii.

§ 42.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§ 43.

Każdy członek Unii ma prawo wglądu do protokołów Komisji Rewizyjnej. Sposób udostępniania protokołów określa jej regulamin.

Prezydent Unii

§ 44.

 1. Prezydent Unii uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia.
 2. Kieruje i organizuje pracę Zarządu Naczelnego.
 3. Powołuje i odwołuje spośród członków Unii Sekretarza Generalnego i Skarbnika Generalnego.
 4. Posiada głos decydujący, w razie głosowania w Zarządzie Naczelnym , w którym jest równa ilość głosów za i przeciw.
 5. Składa wniosek o zwołanie Rady Unii.

Przyjmuje i przedstawia Kongresowi Unii rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu Naczelnego o skreśleniu członków.

VII. Koła Unii

§ 45.

Zebranie Koła jest organem Unii zajmującym się wspólnym rodzajem działań członków. Koło odbywa spotkania nie rzadziej jak raz na kwartał.

§ 46.

 1. 1. Do kompetencji zebrania Koła należy:
  • 1.1. ustalanie planu działania Koła,
  • 1.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz podejmowania uchwał w tym przedmiocie,
  • 1.3. wybór Zarządu Koła w tym Przewodniczącego,
  • 1.4. wybór delegatów na Kongres Unii.

§ 47.

Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością członków Koła.

§ 48.

 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  • 1.1. reprezentowanie Koła na zewnątrz
  • 1.2. prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej w imieniu Unii stosownie do udzielonego przez Zarząd Naczelny pełnomocnictwa
  • 1.3. przyjmowanie i skreślanie członków Unii
  • 1.4. wspieranie oraz inicjowanie przedsięwzięć społecznie doniosłych i użytecznych.
 2. Skład ilościowy Zarządu Koła określa zebranie Koła.

§ 49.

Posiedzenie Zarządu Koła zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w miesiącu.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 50.

 1. Majątek Unii stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Unii.
 2. Majątek Unii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Unii, ofiarności publicznej, dotacji z budżetu państwa i budżetów samorządowych oraz innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51.

Unia może prowadzić działalność gospodarczą przez utworzenie spółki prawa handlowego na zasadach ogólnych, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Unii.

§ 52.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Unii ustala Zarząd Naczelny na podstawie obowiązujących w tej sprawie przepisów prawa.

§ 53.

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
  • Prezydenta i Wiceprezydenta
  • Prezydenta i Skarbnika
  • Wiceprezydenta i Skarbnika

§ 54.

 1. Unia rozwiązuje się na podstawie uchwały Kongresu lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii Kongres określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Unii.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z poźn. zmianami).

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90