Posiedzenie kapituły VI Dni Pracy Organicznej

W dniu 07.04.2017 r. w siedzibie Unii Wielkopolan, pod przewodnictwem Prezydenta Unii Wielkopolan Pawła Leszka Klepki , odbyło się posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej, w skład której weszli dotychczasowi przedstawiciele Stowarzyszenia ? Prezydent Paweł Leszek Klepka, Wiceprezydent Ryszard Ciesielski oraz Dyrektor Biura Martyna Szeląg oraz zaproszeni gości – byli Laureaci. Zgłoszeni Kandydaci zostali wcześniej przestawieni przewodniczącemu kapituły prof. Pawłowi Łączkowskiemu,który nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Przed przystąpienie do obrad, zaproszeni goście otrzymali folder zawierający sylwetki tegorocznych kandydatów.

Do VI Wawrzynów Pracy Organicznej otrzymaliśmy 6 zgłoszeń od Samorządów, Gmin, 5 kandydatur przesłanych przez osoby prywatne oraz 12 kandydatur  z ubiegłych lat, czyli łącznie 23 kandydatury. Kapituła dokonała wyboru 6 Laureatów, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z sylwetką każdego.

Przed przystąpienie do właściwych obrad członkowie Kapituły zostali zapoznani z projektem oprawy merytorycznej i artystycznej uroczystej gali wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej oraz harmonogramem obchodów. Przedstawiony został również tegoroczny projekt realizowany przez Stowarzyszenie związany z realizacją warsztatów i wykładów skoncentrowanych na postaci Augusta hr. Cieszkowskiego. Projekt został dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania w ramach Małego Grantu.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez różne środowiska kandydatami i  dogłębnym przeanalizowaniu nominowanych, Kapituła przystąpiła do obrad w wyniku których przyznanych zostało sześć Wawrzynów Pracy Organicznej za rok 2017 w następujących kategoriach:

Wawrzyn Honorowy
Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
Kultura
Edukacja
Praca na rzecz wspólnot lokalnych
Partnerska formuła budowania gospodarki

Ogłoszenie Laureatów VI edycji Wawrzynów Pracy Organicznej nastąpi podczas Gali, w uroczystej oprawie z udziałem zaproszonych gości i mediów, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. w Hotelu Bazar Poznański o godzinie 17.00.